Customer Support

공지사항

임시주주총회 개최 결의내용 변경(주총일 변경 등) 및 신문공고
등록일2015-09-01 10:31:50 조회수227

1. 변경내역 
가. 감자기준일 : (변경전) 2015년 10월 17일 
                       (변경후) 2015년 10월 24일 
나. 주총예정일 : (변경전) 2015년 9월 15일 
                       (변경후) 2015년 9월 22일                                 
다. 명의개서기간 : (변경전) 2015년 8월 6일 ~ 2015년 8월 20일 
                          (변경후) 2015년 8월 13일 ~ 2015년 8월 27일 
라. 구주권제출기간 : (변경전) 2015년 9월 17일 ~ 2015년 10월 16일 
                             (변경후) 2015년 9월 24일 ~ 2015년 10월 23일 
마. 매매거래정지예정기간 : (변경전) 2015년 10월 15일 ~ 신주권매매거래개시 전일 
                                      (변경후) 2015년 10월 22일 ~ 신주권매매거래개시 전일 
바. 신주권교부예정일 : (변경전) 2015년 10월 28일 
                                (변경후) 2015년 11월 4일 
사. 신주매매거래개시 예정일 : (변경전) 2015년 10월 29일                   
                                          (변경후) 2015년 11월 5일 
2. 변경사유 : 한국예탁결제원과의 업무협의에 따른 일정 변경 
3. 이사회결의일 : 2015년 8월 25일 
* 관련공시일 : 2015년 8월 4일